IMAGE งานวันราชภัฏประจำปี 2558
Thursday, 02 October 2014
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2558 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์... Read More...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ "The story of Mahosot " ภายใต้โครงการ "มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สืบสานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนทั่วท้องถิ่นไทย"

ในวันที่ 20-21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและเผยแพร่เทคโนโลยีการใช้ eDITV และ eDIRU ให้แก่นักเรียนและครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับชุมชน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ" (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2015)

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com