วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น
เป้าประสงค์รวม
  1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
  2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560
  3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" 
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ผู้นำด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยว
5. จำนวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
6. จำนวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)
7. ร้อยละที่ลดลงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่)
8. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน)
9. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)
10. จำนวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จำหน่าย
11.จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพสินค้า (ราย)
12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล
13.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
14. จำนวนแหล่งน้ำ/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)
15. จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)
17. จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
18. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ
19. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบ่อแก๊สชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย
20. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กลยุทธ์

1.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
8. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร
9. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
10. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
12.พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
13.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
14. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
15. การบริหารจัดการทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต”
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
3. สังคมร่มเย็น ภายใต้การบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
4.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และสามารถทำให้เกิดการจ้างงาน 
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย) 
6. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA 
8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
10. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
12. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13. ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
16. ร้อยละของอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
17. ร้อยละของอำเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
23. ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
24. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์ 

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
" อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์ ( Goals )

1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่ 
5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3.ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
4.ระดับความสำเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5.ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
6.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7.ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9.ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
10.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11.ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำและในผืนป่า
12.ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
14. จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
15. จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
" ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน "
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. สังคมปลอดยาเสพติด 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม 
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด 
5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น 
7. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน 
8. ร้อยละของความสำเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
11.ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
14. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 
15. ร้อยละของเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรมที่เพิ่มขึ้น 
16. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง 
17. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
18. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
19. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
20. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน 
21. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
22. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ 
23. ระดับความสำเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
24. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
25. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
26. ระดับความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
27. ระดับความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
28. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
29. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
30. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทสาธารณะภัย 
31. ระดับความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
32. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสำเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
35. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน
36. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2.จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน 
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ 
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
1.6 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่ 8 “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ข้อ 8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี 
3. มีแผนที่สำคัญจำเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/การพึ่งพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)

กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว15ปี 
2.พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com