การปกครอง พืี้นที่ปกครองและประชากร


หน่วยการปกครอง

 

แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในทางปกครอง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ  410  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,322,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6  ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้

 • ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสุรินทร์
 • ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
 • ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา
 • ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ

ประชากรทั้งหมด จำนวน 1,546,784 (15 มีนาคม 2553) การปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2,212 หมู่บ้าน

รายชื่ออำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์  และระยะทางจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปยังอำเภอต่างๆ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง33 กิโลเมตร
 3. อำเภอกระสัง32 กิโลเมตร
 4. อำเภอนางรอง54 กิโลเมตร
 5. อำเภอหนองกี่83 กิโลเมตร
 6. อำเภอละหานทราย100 กิโลเมตร
 7. อำเภอประโคนชัย44 กิโลเมตร
 8. อำเภอบ้านกรวด66 กิโลเมตร
 9. อำเภอพุทไธสง64 กิโลเมตร
 10. อำเภอลำปลายมาศ32 กิโลเมตร
 11. อำเภอสตึก40 กิโลเมตร
 12. อำเภอปะคำ78 กิโลเมตร
 13. อำเภอนาโพธิ์78 กิโลเมตร
 14. อำเภอหนองหงส์60 กิโลเมตร
 15. อำเภอพลับพลาชัย40 กิโลเมตร
 16. อำเภอห้วยราช12 กิโลเมตร
 17. อำเภอโนนสุวรรณ40 กิโลเมตร
 18. อำเภอชำนิ70 กิโลเมตร
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์85 กิโลเมตร
 20. อำเภอโนนดินแดง92 กิโลเมตร
 21. อำเภอบ้านด่าน15 กิโลเมตร
 22. อำเภอแคนดง56 กิโลเมตร
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ68 กิโลเมตร
 

 

ข้อมูลประชากร

 

         ประชากร  ณ  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2555  รวมทั้งสิ้น  1,559,085  คน  เป็นชาย 778,327  คน เป็นหญิง  780,758  คน  อำเภอเมืองบุรีรัมย์มีประชากรมากที่สุด มีจำนวน  212,489 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ  13.62   รองลงมาคือ  อำเภอประโคนชัย    มีจำนวน   134,367  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.62  ส่วนอำเภอโนนสุวรรณมีจำนวนประชากรน้อยที่สุด มีจำนวน 24,436  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ  1.57  (ที่มา : ข้อมูลประชากรของจังหวัดบุรีรัมย์,ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์)

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร 3 ปี ย้อนหลัง

 

 

 

ปี พ.ศ.

จำนวนประชากร (คน)

เกิด

(คน)

ตาย

(คน)

การเปลี่ยน

แปลง

(%ต่อปี)

ชาย

หญิง

รวม

2552

772,377

774,407

1,546,784

16,321

7,462

0.57

2553

775,766

777,999

1,553,765

16,409

7,888

0.54

2554

767,252

772,155

1,539,407

17,270

9,497

0.50

 

 

 

                         (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์)

 

 

การแบ่งโซนการปกครอง (แบบที่ 1 )

โซนเหนือ 6 อำเภอ 40 ตำบล

1.อำเภอคูเมืองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 113 หมู่บ้าน

1.

 

คูเมือง

14 หมู่บ้าน

2.

 

ปะเคียบ

17 หมู่บ้าน

3.

 

บ้านแพ

11 หมู่บ้าน

4.

 

พรสำราญ

19 หมู่บ้าน

5.

 

หินเหล็กไฟ

24 หมู่บ้าน

6.

 

ตูมใหญ่

18 หมู่บ้าน

7.

 

หนองขมาร

10 หมู่บ้าน

2.อำเภอพุทไธสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน

1.

 

พุทไธสง

13 หมู่บ้าน

2.

 

มะเฟือง

13 หมู่บ้าน

3.

 

บ้านจาน

13 หมู่บ้าน

4.

 

บ้านเป้า

12 หมู่บ้าน

5.

 

บ้านแวง

13 หมู่บ้าน

6.

 

บ้านยาง

18 หมู่บ้าน

7.

 

หายโศก

15 หมู่บ้าน

3.อำเภอสตึกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 190 หมู่บ้าน

1.

 

สตึก

25 หมู่บ้าน

7.

 

ดอนมนต์

10 หมู่บ้าน

2.

 

นิคม

24 หมู่บ้าน

8.

 

ชุมแสง

18 หมู่บ้าน

3.

 

ทุ่งวัง

15 หมู่บ้าน

9.

 

ท่าม่วง

12 หมู่บ้าน

4.

 

เมืองแก

19 หมู่บ้าน

10.

 

สะแก

13 หมู่บ้าน

5.

 

หนองใหญ่

16 หมู่บ้าน

11.

 

สนามชัย

12 หมู่บ้าน

6.

 

ร่อนทอง

18 หมู่บ้าน

12.

 

กระสัง

8 หมู่บ้าน

 

 

4.อำเภอนาโพธิ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน

1.

 

นาโพธิ์

18 หมู่บ้าน

2.

 

บ้านคู

15 หมู่บ้าน

3.

 

บ้านดู่

12 หมู่บ้าน

4.

 

ดอนกอก

16 หมู่บ้าน

5.

 

ศรีสว่าง

10 หมู่บ้าน

5.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน

1.

หนองแวง

15 หมู่บ้าน

2.

ทองหลาง

10 หมู่บ้าน

3.

แดงใหญ่

9 หมู่บ้าน

4.

กู่สวนแตง

12 หมู่บ้าน

5.

หนองเยือง

9 หมู่บ้าน

6.อำเภอแคนดงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน

1.

แคนดง

18 หมู่บ้าน

2.

ดงพลอง

13 หมู่บ้าน

3.

สระบัว

12 หมู่บ้าน

4.

หัวฝาย

11 หมู่บ้าน

 

โซนกลาง 5 อำเภอ 58 ตำบล

1.อำเภอเมืองบุรีรัมย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 19 ตำบล 323 บ้าน

1.

ในเมือง

17หมู่บ้าน

11.

ลุมปุ๊ก

19หมู่บ้าน

2.

อิสาณ

18หมู่บ้าน

12.

สองห้อง

16หมู่บ้าน

3.

เสม็ด

19หมู่บ้าน

13.

บัวทอง

15หมู่บ้าน

4.

บ้านบัว

18หมู่บ้าน

14.

ชุมเห็ด

22หมู่บ้าน

5.

สะแกโพรง

26หมู่บ้าน

15.

หลักเขต

14หมู่บ้าน

6.

สวายจีก

19หมู่บ้าน

16.

สะแกซำ

19หมู่บ้าน

7.

บ้านยาง

16หมู่บ้าน

17.

กลันทา

13หมู่บ้าน

8.

พระครู

13หมู่บ้าน

18.

กระสัง

19หมู่บ้าน

9.

ถลุงเหล็ก

16หมู่บ้าน

19.

เมืองฝาง

16หมู่บ้าน

10.

หนองตาด

22หมู่บ้าน

 

2.อำเภอกระสังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน

1.

 

กระสัง

21 หมู่บ้าน

7.

 

ชุมแสง

12 หมู่บ้าน

2.

 

ลำดวน

18 หมู่บ้าน

8.

 

บ้านปรือ

15 หมู่บ้าน

3.

 

สองชั้น

17 หมู่บ้าน

9.

 

ห้วยสำราญ

14 หมู่บ้าน

4.

 

สูงเนิน

19 หมู่บ้าน

10.

 

กันทรารมย์

12 หมู่บ้าน

5.

 

หนองเต็ง

18 หมู่บ้าน

11.

 

ศรีภูมิ

8 หมู่บ้าน

6.

 

เมืองไผ่

13 หมู่บ้าน

 

3.อำเภอห้วยราชแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

 

ห้วยราช

15 หมู่บ้าน

8.

 

ห้วยราชา

10 หมู่บ้าน

2.

 

สามแวง

9 หมู่บ้าน

3.

 

ตาเสา

10 หมู่บ้าน

4.

 

บ้านตะโก

9 หมู่บ้าน

5.

 

สนวน

12 หมู่บ้าน

6.

 

โคกเหล็ก

11 หมู่บ้าน

7.

 

เมืองโพธิ์

9 หมู่บ้าน

 

 

4.อำเภอบ้านด่านแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน

1.

บ้านด่าน

20 หมู่บ้าน

2.

ปราสาท

18 หมู่บ้าน

3.

วังเหนือ

12 หมู่บ้าน

4.

โนนขวาง

9 หมู่บ้าน

5.อำเภอลำปลายมาศแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 220 หมู่บ้าน

1.

 

ลำปลายมาศ

17 หมู่บ้าน

9.

 

เมืองแฝก

16 หมู่บ้าน

2.

 

หนองคู

14 หมู่บ้าน

10.

 

บ้านยาง

12 หมู่บ้าน

3.

 

แสลงพัน

16 หมู่บ้าน

11.

 

ผไทรินทร์

19 หมู่บ้าน

4.

 

ทะเมนชัย

17 หมู่บ้าน

12.

 

โคกล่าม

12 หมู่บ้าน

5.

 

ตลาดโพธิ์

9 หมู่บ้าน

13.

 

หินโคน

16 หมู่บ้าน

6.

 

หนองกะทิง

11 หมู่บ้าน

14.

 

หนองบัวโคก

13 หมู่บ้าน

7.

 

โคกกลาง

16 หมู่บ้าน

15.

 

บุโพธิ์

8 หมู่บ้าน

8.

 

โคกสะอาด

16 หมู่บ้าน

16.

 

หนองโดน

8 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซนใต้ 7 อำเภอ 49 ตำบล

1.อำเภอประโคนชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 198 หมู่บ้าน

1.

ประโคนชัย

30 หมู่บ้าน

 9.

ไพศาล

16 หมู่บ้าน

2.

แสลงโทน

7 หมู่บ้าน

10.

ตะโกตาพิ

11 หมู่บ้าน

3.

บ้านไทร

12 หมู่บ้าน

11.

เขาคอก

15 หมู่บ้าน

4.

ละเวี้ย

13 หมู่บ้าน

12.

หนองบอน

11 หมู่บ้าน

5.

จรเข้มาก

18 หมู่บ้าน

13.

โคกมะขาม

7 หมู่บ้าน

6.

ปังกู

14 หมู่บ้าน

14.

โคกตูม

10 หมู่บ้าน

7.

โคกย่าง

9 หมู่บ้าน

15.

ประทัดบุ

8 หมู่บ้าน

8.

โคกม้า

9 หมู่บ้าน

16.

สี่เหลี่ยม

8 หมู่บ้าน

 

 

2.อำเภอบ้านกรวดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 122 หมู่บ้าน

1.

 

บ้านกรวด

26 หมู่บ้าน

6.

 

หินลาด

8 หมู่บ้าน

 2.

 

โนนเจริญ

11 หมู่บ้าน

7.

 

บึงเจริญ

14 หมู่บ้าน

3.

 

หนองไม้งาม

14 หมู่บ้าน

8.

 

จันทบเพชร

12 หมู่บ้าน

4.

 

ปราสาท

13 หมู่บ้าน

9.

 

เขาดินเหนือ

10 หมู่บ้าน

5.

 

สายตะกู

14 หมู่บ้าน

 

3.อำเภอปะคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 77 หมู่บ้าน

1.

ปะคำ

10 หมู่บ้าน

2.

ไทยเจริญ

14 หมู่บ้าน

3.

หนองบัว

12 หมู่บ้าน

4.

โคกมะม่วง

22 หมู่บ้าน

5.

หูทำนบ

19 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล71 หมู่บ้าน

1.เจริญสุข  14  หมู่บ้าน

 

 

2.ตาเป๊ก   15  หมู่บ้าน

 

 

3.อีสานเขต  15   หมู่บ้าน

 

 

4.ถาวร  11  หมู่บ้าน

 

 

5.ยายแย้มวัฒนา  16  หมู่บ้าน

 

 

5.อำเภอโนนดินแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 45 บ้าน

1.

โนนดินแดง

25 หมู่บ้าน

2.

ส้มป่อย

7 หมู่บ้าน

3.

ลำนางรอง

13 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

6.อำเภอละหานทรายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

1.

ละหานทราย

12 หมู่บ้าน

2.

ตาจง

22 หมู่บ้าน

3.

สำโรงใหม่

14 หมู่บ้าน

4.

หนองแวง

13 หมู่บ้าน

5.

หนองตระครอง

12 หมู่บ้าน

6.

โคกว่าน

11 หมู่บ้าน

7.อำเภอพลับพลาชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5ตำบล 67

1.

 

จันดุม18 หมู่บ้าน

 

2.

 

โคกขมิ้น15 หมู่บ้าน

 

3.

 

ป่าชัน10 หมู่บ้าน

 

4.

 

สะเดา13 หมู่บ้าน

 

5.

 

สำโรง11 หมู่บ้าน

 

 

 

 

โซนตะวันตก 5 อำเภอ 42 ตำบล

1.อำเภอนางรองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน

1.

นางรอง

30 หมู่บ้าน

9.

บ้านสิงห์

14 หมู่บ้าน

2.

สะเดา

17 หมู่บ้าน

10.

ลำไทรโยง

14 หมู่บ้าน

3.

ชุมแสง

14 หมู่บ้าน

11.

ทรัพย์พระยา

13 หมู่บ้าน

4.

หนองโบสถ์

14 หมู่บ้าน

12.

หนองยายพิมพ์

10 หมู่บ้าน

5.

หนองกง

11 หมู่บ้าน

13.

หัวถนน

11 หมู่บ้าน

6.

ถนนหัก

13 หมู่บ้าน

14.

ทุ่งแสงทอง

7 หมู่บ้าน

7.

หนองไทร

14 หมู่บ้าน

15.

หนองโสน

12 หมู่บ้าน

8.

ก้านเหลือง

10 หมู่บ้าน

 

 

 

2.อำเภอหนองกี่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 123 หมู่บ้าน

1.

หนองกี่

23 หมู่บ้าน

6.

ทุ่งกระตาดพัฒนา

12 หมู่บ้าน

2.

เย้ยปราสาท

10 หมู่บ้าน

7.

ทุ่งกระเต็น

9 หมู่บ้าน

3.

เมืองไผ่

18 หมู่บ้าน

8.

ท่าโพธิ์ชัย

9 หมู่บ้าน

4.

ดอนอะราง

15 หมู่บ้าน

9.

โคกสูง

8 หมู่บ้าน

5.

โคกสว่าง

9 หมู่บ้าน

10.

บุกระสัง

10 หมู่บ้าน

3.อำเภอหนองหงส์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 100 หมู่บ้าน

1.

 

สระแก้ว

15 หมู่บ้าน

2.

 

ห้วยหิน

19 หมู่บ้าน

3.

 

ไทยสามัคคี

15 หมู่บ้าน

4.

 

หนองชัยศรี

15 หมู่บ้าน

5.

 

เสาเดียว

15 หมู่บ้าน

6.

 

เมืองฝ้าย

12 หมู่บ้าน

7.

 

สระทอง

9 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

4.อำเภอโนนสุวรรณแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน

1.

 

โนนสุวรรณ

17 หมู่บ้าน

2.

 

ทุ่งจังหัน

14 หมู่บ้าน

3.

 

โกรกแก้ว

12 หมู่บ้าน

4.

 

ดงอีจาน

13 หมู่บ้าน

5.อำเภอชำนิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน

1.

 

ชำนิ

8 หมู่บ้าน

2.

 

หนองปล่อง

10 หมู่บ้าน

3.

 

เมืองยาง

14 หมู่บ้าน

4.

 

ช่อผกา

13 หมู่บ้าน

5.

 

ละลวด

11 หมู่บ้าน

6.

 

โคกสนวน

8 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซนเหนือ 6 อำเภอ 40 ตำบล

ที่

        ชื่อ/นามสกุล

                        ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายสมศรี ทองหล่อ    

บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก

081-9676430

2

นายทรงฤทธิ์ ปะเมโท

23 ม.14ต,หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

081 0622480

3

นางสาหร่าย เกี้ยวไธสง 

26 ม.15ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

087 2505337

4

นายบรรจง  พรหมจิต

564หมู่ที่ 1ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง

083-3721614

5

นางเยาวเรศ  มหาสาร  

299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมนต์อำเภอสตึก

087-9635599

6

นายโอฬาร  ทูลไธสง

31ม.7  ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์

089-9176831

7

นายบุญถึง  พันธ์วงศ์    

41ม.12  ต.ปะเคียบ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

081-7725827

8

นางสะอาด  อิสราภรณ์

45/3ม.5 ต.บ้านดู่  อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์

081-6919365

9

นางพิมพิลัย  เหล็กศรี

62/1 ม.13 ต.ทุ่งวัง อ.สตึกจ.บุรีรัมย์

0817605484        

10

นายยุทธนา  ทองหล่อ

9 ม. 7 ตำบลเมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

0872520221

11

นายถวิล  อ้นไธสง        

 

 

 

 

ดำรงเดช /นางสมจิตร/สมดุล/ภัคศิญา/ประณิตา

 

                             โซนกลาง 5 อำเภอ 58 ตำบล

ที่

        ชื่อ/นามสกุล

                        ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายวุฒิพงษ์  เหลืองอุดมชัย   

173/2-4 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อเมือง

081-5473511

2

นายค้ำ  วิชาพูล

๖๖ ม.๑๕ ต.หนองตาด อ.เมือง

081-0737073

3

นายเกลี้ยง  รักกุศล        

82/2 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง

081-7091235

4

นางวิลาวัลย์  จันทสิทธิ์

54 หมู่บ้านกลันทาหมู่ที่ 2 ต.กลันทา อ.เมือง

083-3721963

5

นายทรงเดช  ชวดรัมย์   

62 ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ

085-2023903

6

นางอธิตา  สุขวาจา        

13ม.14ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ

080-8129598

7

นายพร้อม ผลบุญ

93 หมู่6 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

089-53286210

8

นายยั่งยืน  เตียตระกูล

๔๔๗ ม.๑ ต.อิสาน  อ.เมือง

081-9991590

9

นางสาวสุภานันท์  มกชาติ

 

 

10

 

เศียร/นายรื่น/ยุธนา/อธิตา/อัมณา

 

11

 

 

 

 

 

 

 

โซนใต้ 7 อำเภอ 49 ตำบล

ที่

        ชื่อ/นามสกุล

                        ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

นางประมวล  มาลัย  

44 หมู่ที่ 8 ต.เขาคอกอ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

081-97742090

2

นายสุรศักดิ์  เด็จประโคน

112ม.3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

082-8635227

3

นายธนเดช กงประโคน   

หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย

085-7686145

4

พ.ต.ท.ธนชาติ ชำนาญมะเริง

12  หมู่2 ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย

089-5814944

5

นายสลับ  หมาดไธสง     

325/1ม.17 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

081-0661952

6

นายสุภาพ  ศรีภา

 

 

7

นายพงษ์เทพ

 

 

8

นายปรีชา

 

 

9

นายลีชาย

 

 

10

นางสมหมาย

 

 

11

นายสุนทร

 

 

12

นายธนาเดช

 

 

 

                                โซนตะวันตก 5 อำเภอ 42 ตำบล

ที่

        ชื่อ/นามสกุล

                        ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

นายสังเวียน  ศรีสืบมา     

23ม.12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ

081-0717885

2

นางชุติมา  ป้อมสนาม

36 หมู่9 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง

087-9873688

3

นางบุญเลิศ  อุปภักดี

 

 

4

นายสมชาย  วิเชียรเลิศ

 

 

5

นายสมเกียรติ  สอวิหก

43 หมู่8 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ

084-5326526

6

สมัญญา

 

 

7

ชุติมา

 

 

8

สมเกียรติ

 

 

9

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต้นแบบ    มีจำนวน 14   แห่ง

1.  ป่าชุมชนตำบลเขาคอกต.เขาคอกอ.ประโคนชัย    ( นางประมวลมาลัย ) 

              2.  ป่ากุดชินต.สะแกอ. สตึก                                                          ( นายสุบินเครือจันทร์ )

3.  ป่าชุมชนตำบลถาวรอ. เฉลิมพระเกียรติ                  ( นายรีชายโพธ์ไข )                 

              4.  ป่าหนองลูกควายตำบลบุกระสังอ.หนองกี่                           ( นายรอดทองโพธิ์ )

              5.  ป่าชุมชนตำบลบ้านจานตำบลหนองเต็งอำเภอกระสัง ( นายพร้อมผลบุญ )

              6.  ป่าชุมชนตำบลลำดวนอำเภอกระสัง                      ( นายบัญญัติพิศาสตร์รัมย์ )

              7.  ป่าชุมชนป่าหนองห้างตำบลบ้านคูอำเภอนาโพธิ์              

              8.  ป่าชุมชนโรงเรียนวัดสระบัวตำบลบ้านแวงอำเภอพุทไธสง ( นายพิมานผาญไธสง

              9.  ป่าชุมชนดอนโจรตำบลลำไซยโยงอำเภอนางรอง             

             10.  ป่าตงใหญ่สี่ตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำ                           ( นายคำบุตรศรี )

             11.  ป่าชุมชนโคกกระเบื้องตำบลนางรอง                   (นายสุบรรสุขรินทร์ )

             12. ป่าชุมชนลานหินตัดตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวด

             13.  ป่าชุมชนวัดบ้านปลื้มพัฒนาตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำ   ( พระครูภาวนา )   

14.  ป่าชุมชนตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์                ( นายหนูกันเตยไธสง )

15.  ป่าโคกหินแห่ตำบลร่อนทองอำเภอสตึก                               ( นายวิรัตน์ชะรัดรัมย์ )

                16.   ป่าโคกหว่าน / หนองหมีตำบลนางรองอำเภอนางรอง (นายศักดาบุ้งทอง)

 17.  ป่าชุมชนริมฝั่งชีตำบลหนองเต็งอำเภอกระสัง  ( นายพร้อมผลบุญ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสพภัยน้ำท่วมจังหวัดบุรีรัมย์ทีดำเนินการส่งเสริมอาชีพปี 2551

1.     ตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์   (ทำอิฐดินซีเมนต์)  ปี 51  หนุนเสริม

2.    ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ (ทำอิฐดินซีเมนต์เพราะเห็ด)

          3.     ตำบลดอนมนต์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์   ( ปลูกอ้อย)  ปี 51  หนุนเสริม

          4.     ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ( เลี้ยงหมู )

          5.     ตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์        (   เย็บผ้า )

6.     ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์      ( เลี้ยงปลา / กบ)  ปี 51หนุนเสริม

7.     ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์         ( พันธุ์ข้าวลอย)  ปี 51หนุนเสริม

8.     ตำบลสะแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์       (อาชีพเสริมทำตุ๊กตาฯ) ปี 51หนุนเสริม

          9.     ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์       (   เย็บผ้า )

10.   ตำบลหายโศกอำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์   (ทำอิฐดินซีเมนต์)

          11.   ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์  ( เลี้ยงปลา / กบในโรงเรียนวารี

 

การแบ่งโซนการปกครอง (แบบที่ 2 )

โซนเหนือ 6 อำเภอ 40 ตำบล

1.อำเภอคูเมืองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 113 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

คูเมือง

14 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

ปะเคียบ

17 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

3

บ้านแพ

11 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

4

พรสำราญ

19 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

5

หินเหล็กไฟ

24 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

6

ตูมใหญ่

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

7

หนองขมาร

10 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

8

เทศบาลตำบลคูเมือง

4   หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

9

เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

5  หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

2.อำเภอพุทไธสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

พุทไธสง

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

มะเฟือง

13 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 ü

 

 

3

บ้านจาน

13 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

4

บ้านเป้า

12 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

บ้านแวง

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

6

บ้านยาง

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

7

หายโศก

15 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

8

เทศบาลตำบลพุทไธสง

 

ü

ü

 

 

 

 

 

 

3.อำเภอสตึกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 190 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

 ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

สตึก

25 หมู่บ้าน

ü

 

 

ü

 

 

2

นิคม

24 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

3

ทุ่งวัง

15 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

4

เมืองแก

19 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

หนองใหญ่

16 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

6

ร่อนทอง

18 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

7

ดอนมนต์

10 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

8

ชุมแสง

18 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

9

ท่าม่วง

12 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

ü

 

 

10

สะแก

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

ü

 

 

11

สนามชัย

12 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

12

กระสัง

8 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

13

เทศบาลตำบลสตึก

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.อำเภอนาโพธิ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

นาโพธิ์

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

บ้านคู

15 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

บ้านดู่

12 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

4

ดอนกอก

16 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

ศรีสว่าง

10 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

5.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

หนองแวง

15 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

2

ทองหลาง

10 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

แดงใหญ่

9 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

4

กู่สวนแตง

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

หนองเยือง

9 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ฯ

 

ü

ü

 

 

 

 

 

6.อำเภอแคนดงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

แคนดง

18 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

2

ดงพลอง

13 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

3

สระบัว

12 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

4

หัวฝาย

11 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

เทศบาลตำบลแคนดง

7หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซนกลาง 5 อำเภอ 58 ตำบล

1.อำเภอเมืองบุรีรัมย์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 19 ตำบล 323 บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

2

เทศบาลตำบลอิสาณ

18หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

ü

 

3

เสม็ด

19หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

บ้านบัว

18หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

5

สะแกโพรง

26หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

6

สวายจีก

19หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

7

บ้านยาง

16หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

8

พระครู

13หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

9

ถลุงเหล็ก

16หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

ü

 

10

เทศบาลตำบลหนองตาด

22หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

11

ลุมปุ๊ก

19หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

12

สองห้อง

16หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

13

บัวทอง

15หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

14

ชุมเห็ด

22หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

15

หลักเขต

14หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

16

สะแกซำ

19หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

17

กระสัง

19หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

18

เมืองฝาง

16หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

19

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

  19 หมูบ้าน

ü

ü

 

 

 

 

20

เทศบาลตำบลกลันทา

  13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

ü

ü

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.อำเภอกระสังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

กระสัง

21 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

2

ลำดวน

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

สองชั้น

17 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

ü

ü

4

สูงเนิน

19 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

หนองเต็ง

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

6

เมืองไผ่

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

7

ชุมแสง

12 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

8

บ้านปรือ

15 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

9

ห้วยสำราญ

14 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

10

กันทรารมย์

12 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

11

ศรีภูมิ

8 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

12

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

 

 

ü

 

 

 

 

3.อำเภอห้วยราชแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ห้วยราช

15 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

2

สามแวง

9 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

ตาเสา

10 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

บ้านตะโก

9 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

สนวน

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

โคกเหล็ก

11 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

7

เมืองโพธิ์

9 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

8

ห้วยราชา

10 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

9

เทศบาลตำบลห้วยราช

 

 

ü

 

 

 

 

 

4.อำเภอบ้านด่านแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

บ้านด่าน

20 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

2

ปราสาท

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

วังเหนือ

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

โนนขวาง

9 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

5

เทศบาลตำบลบ้านด่าน

 

 

 

 

 

 

 

5.อำเภอลำปลายมาศแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 220

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ลำปลายมาศ

17 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

หนองคู

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

แสลงพัน

16 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

4

ทะเมนชัย

17 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

ตลาดโพธิ์

9 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

หนองกะทิง

11 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

7

โคกกลาง

16 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

8

โคกสะอาด

16 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

9

เมืองแฝก

16 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

10

บ้านยาง

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

11

ผไทรินทร์

19 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

12

โคกล่าม

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

13

หินโคน

16 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

14

หนองบัวโคก

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

15

บุโพธิ์

8 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

16

หนองโดน

8 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

17

เทศบาลตำบลลำปลายฯ

 

ü

ü

 

 

 

 

 

เทศบาลลำทะเมนชัย

 

 

ü

 

 

 

 

                                                โซนใต้ 7 อำเภอ 49 ตำบล

1.อำเภอประโคนชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 198

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ประโคนชัย

30 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

แสลงโทน

7 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

บ้านไทร

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

ละเวี้ย

13 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

จรเข้มาก

18 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

ปังกู

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

7

โคกย่าง

9 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

8

โคกม้า

9 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

9

ไพศาล

16 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

10

ตะโกตาพิ

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

11

เขาคอก

15 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

12

หนองบอน

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

13

โคกมะขาม

7 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

14

โคกตูม

10 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

15

ประทัดบุ

8 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

16

สี่เหลี่ยม

8 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

17

เทศบาลตำบลประโคนชัย

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.อำเภอบ้านกรวดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 122 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

บ้านกรวด

26 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

2

โนนเจริญ

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

หนองไม้งาม

14 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

4

ปราสาท

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

สายตะกู

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

หินลาด

8 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

7

บึงเจริญ

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

8

จันทบเพชร

12 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

9

เขาดินเหนือ

10 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

10

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

 

 

ü

 

 

 

 

 

เทศบาลตลาดนิคม

 

 

ü

 

 

 

 

3.อำเภอปะคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 77 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ปะคำ

10 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

2

ไทยเจริญ

14 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

หนองบัว

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

โคกมะม่วง

22 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

หูทำนบ

19 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

6

เทศบาลตำบลประคำ

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล   71

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

เจริญสุข 

14  หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

2

ตาเป๊ก  

15  หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

อีสานเขต 

15   หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

4

ถาวร 

11  หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

5

ยายแย้มวัฒนา

16  หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

เทศบาลตำบลเฉลิมฯ

 

 

ü

 

 

 

 

5.อำเภอโนนดินแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 45 บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

โนนดินแดง

25 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

ส้มป่อย

7 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

ลำนางรอง

13 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

4

เทศบาลตำบลโนนดินฯ

 

 

ü

 

 

 

 

6.อำเภอละหานทรายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ละหานทราย

12 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

ตาจง

22 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

สำโรงใหม่

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

หนองแวง

13 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

5

หนองตระครอง

12 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

6

โคกว่าน

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

7

เทศบาลตำบลละหานทราย

 

 

 

 

 

 

 

 

7.อำเภอพลับพลาชัยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 67

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

จันดุม

18 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

โคกขมิ้น

15 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

ป่าชัน

10 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

สะเดา

13 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

5

สำโรง

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

เทศบาลตำบลพลับพลาฯ

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซนตะวันตก 5 อำเภอ 42 ตำบล

1.อำเภอนางรองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

นางรอง

30 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

2

สะเดา

17 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

ชุมแสง

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

หนองโบสถ์

14 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

5

หนองกง

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

ถนนหัก

13 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

7

หนองไทร

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

8

ก้านเหลือง

10 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

9

บ้านสิงห์

14 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

10

ลำไทรโยง

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

11

ทรัพย์พระยา

13 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

12

หนองยายพิมพ์

10 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

13

หัวถนน

11 หมู่บ้าน

ü

 

 

 

 

 

14

ทุ่งแสงทอง

7 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

15

หนองโสน

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

16

เทศบาลตำบลนางรอง

 

 

 

 

 

 

 

2.อำเภอหนองกี่แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 123 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

หนองกี่

23 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

เย้ยปราสาท

10 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

เมืองไผ่

18 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

ดอนอะราง

15 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

โคกสว่าง

9 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

6

ทุ่งกระตาดพัฒนา

12 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

7

ทุ่งกระเต็น

9 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

8

ท่าโพธิ์ชัย

9 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

9

โคกสูง

8 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

10

บุกระสัง

10 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

11

เทศบาลตำบลหนองกี่

 

ü

ü

ü

 

 

 

3.อำเภอหนองหงส์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 100

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

สระแก้ว

15 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

2

ห้วยหิน

19 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

3

ไทยสามัคคี

15 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

หนองชัยศรี

15 หมู่บ้าน

 

ü

ü

 

 

 

5

เสาเดียว

15 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

เมืองฝ้าย

12 หมู่บ้าน

ü

ü

ü

 

 

 

7

สระทอง

9 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

8

เทศบาลตำบลหนองหงษ์

 

 

ü

 

 

 

 

 

4.อำเภอโนนสุวรรณแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

โนนสุวรรณ

17 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

2

ทุ่งจังหัน

14 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

โกรกแก้ว

12 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

ดงอีจาน

13 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

เทศบาลตำบลโนนฯ

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

5.อำเภอชำนิแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน

ที่

     พื้นที่ตำบล

 หมู่บ้าน

                    ประเด็นงาน

สภา

สวัสดิการ

   ที่ดิน

ภัยพิบัติ

ศก/ทุน

สร้างเสริม

1

ชำนิ

8 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

2

หนองปล่อง

10 หมู่บ้าน

ü

ü

 

 

 

 

3

เมืองยาง

14 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

4

ช่อผกา

13 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

5

ละลวด

11 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

6

โคกสนวน

8 หมู่บ้าน

 

ü

 

 

 

 

7

เทศบาลตำบลชำนิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com