แผนแม่บทพัฒนาจังหวัด


แผนพัฒนาจังหวัด

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT)

นี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)  หรือบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอก ด้านต่างๆ (การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป) และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้าบวกและลบต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สำเร็จ

 

ไม่สำเร็จ

 

 
 

ประเด็น

สาเหตุ

ประเด็น

สาเหตุ

 

ด้านการคมนาคมดีขึ้น

มีการขยายช่องทางการจราจร 4 ช่องจราจร  นโยบายถนนไร้ฝุ่นของรัฐบาล

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ขาดการบูรณาการความร่วมมือแบบเติมเต็มเนื่องจาก กฎระเบียบตัวชี้วัดของแต่ละองค์กร

 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาที่ไม่สมดุล

 

 การบูรณาการการบริหารจักการตามแผนงาน

 การมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน

ขาดการบูรณาการความร่วมมือแบบเติมเต็ม กฎระเบียบตัวชี้วัดของแต่ละองค์กร  การโยกย้ายของข้าราชการ

 

ความร่วมมือของบุคลากรของจังหวัด

 บุคลากรสามารถประสานงานซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

การบูรณาการด้านงบประมาณ

จังหวัดไม่สามารถนำงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมาใช้ร่วมกัน

 

การประสานงานของการวางแผนยุทธศาสตร์

มีการระดมความคิดและประเมิน วางแผนประสานงานร่วมกัน

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ

ช่องทางการสื่อสารไม่ครอบคลุม

 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

การมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมและมีตัวชี้วัด (พัฒนาสังคม)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขาดอัตรากำลังตามกรอบที่กำหนด

การขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรที่มีคุณภาพ

 

 การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ประชาชนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและร่วมขับเคลื่อน

การติดตามประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ขาดการติดตามประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

ข้อมูลอดีต: ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ทิศทางการพัฒนาจังวัดบุรีรัมย์

 

ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ (Strategic Position)

จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในกลุ่มจังหวัด  มีความสำคัญในระดับสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ในระดับกลาง ความพร้อมอยู่ในระดับสูง แนวโน้มในอนาคตสามารถพัฒนา

ไปสู่ความสำเร็จในระดับสูงได้

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ (Strategic Direction)

จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพร้อม ไม่มีอุปสรรคสำคัญมากและแนวโน้มในอนาคตเอื้อต่อการพัฒนาในเชิงรุก

จึงมุ่งพัฒนาไปในเชิงรุก

 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

4.1  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision )

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”

 

4.2  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  ( Mission )  

              “สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย  การส่งเสริมทางด้าน

การท่องเที่ยว  การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

การศึกษา  การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น”

 

4.3  เป้าประสงค์รวม

 “1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. การบริหารจัดการ  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"       ”

 

4.4  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

      เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม ”

 

4.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  lssues )

4.5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

 

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

 

เป้าประสงค์

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

2. ผู้นำด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย

     ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

3. จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน)

4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยว

5. จำนวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

6. จำนวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)

7. ร้อยละที่ลดลงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่  (ไร่)

8. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน)

9. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

10. จำนวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จำหน่าย

11.จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ

      จัดการคุณภาพสินค้า  (ราย)

12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล

13.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์           ชุมชน (มผช.)

14. จำนวนแหล่งน้ำ/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)

15. จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)

17. จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

18. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ

19. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบ่อแก๊สชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย

20. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

 

 

 

กลยุทธ์

    1.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

5.ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

8. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร

9. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

10. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

12.พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

13.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

14. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

15. การบริหารจัดการทางการเกษตร

                 

4.5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 "

 

      มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

 

 

 

       เป้าประสงค์

1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง

3. สังคมร่มเย็น  ภายใต้การบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจน

   ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น

3. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

4.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม

   และสามารถทำให้เกิดการจ้างงาน

5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)

6. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA

8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

10. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

12. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

13.ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ

     คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อเตรียม

      ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย)

15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่ม

      รายได้ ลดรายจ่าย

16. ร้อยละของอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

17. ร้อยละของอำเภอสุขภาพดีวิถีไทย

18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข

      ปัญหาเอดส์

20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ

23. ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน

24. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา

25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น

2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น

3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง

4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น

            

4.5.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 " อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "  

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

      

เป้าประสงค์

1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ

4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่

5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ

3.ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

4.ระดับความสำเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน

5.ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ

6.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ

7.ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

   สิ่งแวดล้อม

8.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

9.ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

10.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

11.ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

     ชุ่มน้ำและในผืนป่า

12.ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ

14. จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

15. จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดี

3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

             

4.5.4   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

                    

เป้าประสงค์

1.  สังคมปลอดยาเสพติด

2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.  การจัดการแผนความมั่นคง  ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4.  การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด

5.  การบูรณาการจัดระเบียบสังคม

6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน

7.  การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ

8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด

2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง

3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น

7. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน

8. ร้อยละของความสำเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา

    ยาเสพติด

9. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข

    ปัญหายาเสพติด

10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

11.ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม

12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

14. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย

15. ร้อยละของเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรมที่เพิ่มขึ้น

16. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง

17. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

18. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

19. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ

20. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน

21. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน

22. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

23. ระดับความสำเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

24. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน

25. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด

26. ระดับความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

27. ระดับความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

28. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

29. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

30. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทสาธารณะภัย

31. ระดับความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

32. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ

33. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ

34. ระดับความสำเร็จในการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ

35. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน

36. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด            

2.จัดให้มีการป้องกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                              

3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด

4. การป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม

5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน         

7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน  

8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน              

9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ         

10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด

12. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน

15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ

1.6   การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 

 

 

4.5.5   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ

"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"      

มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่  8  “นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  ข้อ  8.1 “ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน” เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ข้อ 1 “ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน” นโยบาย ข้อ 2 “เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” กลยุทธ์ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ”

เป้าประสงค์

1. คุณภาพของระบบวางแผน

2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ

3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น

    ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. มีแผนระยะยาว 15 ปี

2. มีการจัดกิจกรรมสัมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน

    ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี  

3. มีแผนที่สำคัญจำเป็น  ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้าน

    การเงิน/การพึ่งพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน)

4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน11

5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทำ

    แผนพัฒนาจังหวัด  (ครั้ง)

6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด  (ครั้ง)

กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว15ปี       

2.พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล

3.ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

……………………………….

 

ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของ

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2557 - 2560

ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2557-2560

                     
   

วิสัยทัศน์ประเทศไทย : สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ :

  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
  3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรกร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
  4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม

  1. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11

พ.ศ. 2555-2557

 
 
     
 
     

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

แนวทางที่ 1 :  เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางที่ 2 :  พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางที่ 3 :  สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 4 :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

 
 
     
 
       
 
     
 
   

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2557-2560

 
 

 

 


 

 

 

Positioning

จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com