สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินหน้าบริการวิชาการ ขับเคลื่อนศักยภาพท้องถิ่น จ. บุรีรัมย์ 
จัดสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3"

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธีชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3" ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีปราชญ์ชาวบ้าน และพหุภาคีภาคอีสาน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานใน จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเขตอีสานใต้และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน

 

ด้าน รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการนำเสนอพัฒนาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างเวทีวิชาการให้กับชุมชนได้มาร่วมแสดงพลัง ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงสาธารณะ ตลอดจนเป็นการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายในระยะต่อไปโดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

เนื้อหาของการสัมมนาประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธีชัยพัฒนา เวทีเสวนา องค์ความรู้ "ยางนา" มีค่ายิ่งกว่าทองคำ โดย นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ น.ส.จินตนา บุพบรรพต นักวิชาการกรมป่าไม้ฯ น.พ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ นายคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ "ยางนา" จากต้นกล้า สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน โดยตัวแทนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

โดยการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3" ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ" (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2015)

  

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com