ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้เข้ามามีบทบาท เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานสำนักงาน งานเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานการเรียนการสอน ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน การสร้างสรรค์สื่อด้านการประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่หลากหลาย จากข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ผลสรุปจากแบบสอบถาม ในหัวข้อความต้องการให้คณะวิทยาการจัดการ เปิดอบรมบริการวิชาการในครั้งต่อไป ซึ่งได้ข้อสรุปความต้องการอบรมเป็นลำดับแรก ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อ Video และสื่อดิจิตอล เพื่อการนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์ 


          จากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อใช้เป็นการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ ใช้ในการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบสื่อวิดีโอ สื่อดิจิตอล ได้อย่างมีคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทำโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์       
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาสื่อดิจิตอลเพื่อการนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานไดอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน

สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2558 เวลา 08.00 -17.00 น

 

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com