การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ htttp://www.culture.go.th ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com