การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ htttp://www.culture.go.th ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

     ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้เข้ามามีบทบาท เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานสำนักงาน งานเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานการเรียนการสอน ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน การสร้างสรรค์สื่อด้านการประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่หลากหลาย จากข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ผลสรุปจากแบบสอบถาม ในหัวข้อความต้องการให้คณะวิทยาการจัดการ เปิดอบรมบริการวิชาการในครั้งต่อไป ซึ่งได้ข้อสรุปความต้องการอบรมเป็นลำดับแรก ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อ Video และสื่อดิจิตอล เพื่อการนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์ 


          จากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อใช้เป็นการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ ใช้ในการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบสื่อวิดีโอ สื่อดิจิตอล ได้อย่างมีคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดทำโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์       
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาสื่อดิจิตอลเพื่อการนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานไดอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน

สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2558 เวลา 08.00 -17.00 น

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินหน้าบริการวิชาการ ขับเคลื่อนศักยภาพท้องถิ่น จ. บุรีรัมย์ 
จัดสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3"

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธีชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3" ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีปราชญ์ชาวบ้าน และพหุภาคีภาคอีสาน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานใน จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเขตอีสานใต้และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน

 

ด้าน รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการนำเสนอพัฒนาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างเวทีวิชาการให้กับชุมชนได้มาร่วมแสดงพลัง ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงสาธารณะ ตลอดจนเป็นการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายในระยะต่อไปโดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

เนื้อหาของการสัมมนาประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธีชัยพัฒนา เวทีเสวนา องค์ความรู้ "ยางนา" มีค่ายิ่งกว่าทองคำ โดย นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ น.ส.จินตนา บุพบรรพต นักวิชาการกรมป่าไม้ฯ น.พ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ นายคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ "ยางนา" จากต้นกล้า สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน โดยตัวแทนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

โดยการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3" ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ" (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2015)

  

เว็บไซต์ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 439 ถนนจิระ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์โทร.044-511221 โทรสาร. 0 44-51285

website : www.bru.ac.th   e-mail : bru.webmaster@gmail.com